تحریر مقاله فی تسکیرالدائرة صفویه

نظر شما:

تالیف ارشمیدس، نسخ محمدتقی بن ملک محمد مفتی اصفهانی در دهه سوم صفر ۱۰۱۳، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد، جدول زرین، یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۶ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۰۴
پدید آورندگان : ارشمیدس (مؤلف) محمدتقی اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : دایره (هندسه)/ هندسه
تاریخ خلق : صفر ۱۰۱۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان