تحریر کتاب المعروضات صفویه

نظر شما:

تالیف ثابت بن قره حرانی صابی، تحریر خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق صفی الدین محمد بن نصرالله بن محمد طباطبائی حسنی حسینی در ۱ محرم ۱۰۱۴، شکل ها شنگرف، جدول زرین، یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۹ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۰۸
پدید آورندگان : ثابت‌بن قره حرانی صابی (مؤلف اولیه) صفی‌الدین محمد حسنی حسینی (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (محرر)
موضوع اثر : هندسه/ دایره
تاریخ خلق : ۱۰۱۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان