خط و نقاشی [مرقع]: ‎۱۷[هفده] سطر خط نسخ ممتاز درشت صفویه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع خط نسخ ممتاز درشت میرزا احمد نیریزی در ۱۷ سطر به تاریخ ۱۱۲۹ دارای طلا اندازی شده و تحریر دندان موشی با زمینه قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۰۷
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات-خوشنویسی کلمات قصار
تاریخ خلق : ۱۱۲۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : قهو ه ای
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول، ماشینی فرنگی، متن و حاشیه،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان