تحریر کتاب ماخوزات ارشمیدس صفویه

نظر شما:

ترجمه ثابت بن قره و تفسیر ابی الحسنعلی بن نسوی، تحریر خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق صفی الدین محمد بن نصرالله بن محمد طباطبائی حسنی حسینی در ۱ محرم ۱۰۱۴، نشان و شکل ها شنگرف، جدول زرین، یادداشت تملک و مهر مظفر علی رازی در صفر ۱۱۰۲، یادداشت محمد رضی بن محمد شفیع و محمد مهدی با مهرش، مهر شرکت کتابخانه ی ادبیه ی تبریز با تاریخ ۱۳۱۰، بر کاغذ ترمه ی سمرقدی در ۱۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری زرد ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۳/۰۰۷
پدید آورندگان : ثابت‌بن قرة (مترجم) ابی‌الحسن (مفسر) ارشمیدس (مؤلف اولیه) صفی الدین محمد بن نصرالله بن محمد طباطبائی حسنی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : شیمی
تاریخ خلق : ۱ محرم ۱۰۱۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان