ثابت بن قره

ثابت بن قره  ابوالحسن‌ثابت ‌بن‌ سنان‌ بن‌ ثابت‌بن‌ قُرّه‌ حَرّانی‌ صابی‌ (۲۲۱- ۲۸۸ق) طبیب‌ و مورخ‌ برجستة‌ دربار خلفای‌ عباسی‌. وی‌ از خاندان‌ صابیان‌ حرّان‌ بود. جَدّش‌، ثابت‌بن‌ قرّه‌، منجمی‌ مشهور در دستگاه‌ خلافت‌ معتضد و رئیس‌ صابیان‌ بود. پدرش‌، ابوسعید سنان‌بن‌ ثابت‌ نیز در ریاضیات‌ و هندسه‌ و پزشکی‌ مهارت‌ داشت‌ و اظهار اسلام‌ نمود ولی‌ به‌ نظر می‌آید ثابت‌بن‌ سنان‌ به‌ مذهب‌ اجداد خود باقی‌مانده‌ بوده‌ است‌. وی‌ در طبابت‌ زبردست‌، و در حل‌ مشکلات‌ کتابهای‌ درسی‌، استادی‌ توانا بود و در بغداد کتب‌ پزشکی‌، از جمله‌ آثار بقراط‌ و جالینوس‌، را تدریس‌ می‌کرد. ثابت‌ در فلسفه‌ و ریاضیات‌ نیز دست‌ داشت‌. به‌ نظر می‌آید ثابت‌بن‌ سنان‌ رساله‌ای‌ مستقل‌ در ذکر وفیات‌ مشاهیر، به‌صورت‌ سالشمار تألیف‌ کرده‌ بوده‌ که‌ شاید گزیده‌ و استخراجی‌ از التاریخ‌ بوده‌ است‌.

نظر شما: