مجموعه

مجموعه (collection): از چند اثر مستقلّ تشکیل شده و می‌­تواند از چندین رساله با صفحاتی اندک یا از چند کتاب بزرگ فراهم آمده باشد. مشخّص است که نمی‌­توان نام یکی از آثار موجود را بر تمام نسخه اطلاق کرد چرا که هر کدام از آثار موجود در آن یک اثر مستقلّ محسوب می­شود.

نظر شما: