الدقائق‌المحکمة فی شرح‌المقدمة صفویه

نظر شما:

عناوین دیگر: ارجوزة
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۹۱/۰۰۳
موضوع اثر : تجوید قرآن/ ارجوزة محمدبن محمد ابن‌الجزری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان