رسالة فی الموالید صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۰ و ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول، دارای مهر «یا بدیع السماوات و الارض»، بر کاغذ ترمه ی متن و حاشیه در ۴ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد تیماج قهوه ای تیره لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۳۵/۰۰۳
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، متن و حاشیه، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان