رسالة فی الاسطرلاب صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۰، عنوان و نشان و جدول به شنگرف، دارای مهر جلال الدین محمد بن شیخ علی قاسم بن محمد و ابوالقاسم بن محمد موسوی، بر کاغذ ترمه در ۱۰ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر کاغذ مشکی با عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۶/۰۰۵
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک