رسالة فی الاسطرلاب صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ بهایی، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، جدول ها شنگرف، دارای مهر محمدسعید طباطبائی، بر کاغذ ترمه در ۱۰ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۷۶/۰۰۵
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان