رساله در رمل صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۰ و ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، آغاز و انجام افتاده، بر کاغذ ترمه در ۳۰ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۸۹/۰۰۴
موضوع اثر : رمل
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان