کتاب المهیج لابوبطیاس طمطوس صفویه

نظر شما:

در آن از طومطوم هندی یاد کرده، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، از آن محمد قاسم بن رضی الدین طبیب و مهر وی، داعی ابوطالب الحسین و مهرش، مهر محمد کاظم بن محمدحسین، مهر عبدالله الحسینی؟ ، بر کاغذ ترمه در ۴۹ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۰۴/۰۰۳
پدید آورندگان : ابوبطیاس طمطوسی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی/ طلسم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان