هدایةالنجوم صفویه

نظر شما:

تالیف ناصرالدین حیدر بن محمد الشیرازی، نسخ حسینی معلم در ۳ شعبان ۹۳۱، عنوان و نشان و شکلهای نجومی شنگرف، دارای جدول به شنگرف، دارای مهر و یادداشت تملک عبدالعلی بن محمدتقی حسینی، یادداشت تاریخ تولد در ۱۲۳۴، یادداشت تملک و مهر محمود بن قاسم، دارای مهر کمال الدین، و مهر محمد در انجامه ی رساله، بر کاغذ ترمه در ۳۵ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۸۱/۰۰۱
پدید آورندگان : ناصرالدین حیدربن محمد شیرازی (مؤلف) حسینی معلم (کاتب)
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : ۹۳۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک