ترجمه ثمره بطلمیوس صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، نسخ شوال ۹۶۸، عنوان و نشان شنگرف، دارای چند یادداشت تملک و مهر که ناخوانا است، دارای یادداشت خریداری از آقا عبدالحمید در ۱۱۳۸،دارای حواشی، صفحات آبدیده، بر کاغذ ترمه در ۶۳ برگ ۱۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۲۵/۰۰۱
پدید آورندگان : بطلمیوس (مؤلف) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مترجم)
موضوع اثر : ستاره‌ها/ نجوم
تاریخ خلق : ۹۶۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان