جدول مثنی

​جدول مُثَنّی (double ruling): جدولی متشکّل از دو خط با زَر، موازی و برابر هم که بر روی آنها مهره می­‌زدند.

نظر شما: