الکامل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابوالعباس محمد بن یزید مبرد (۲۱۰ -۲۸۶ق.)، نسخ محمد جعفر حسینی همدانی بدستور محسن بن عبدالله میرزا بن فتحعلی شاه در رمضان ۱۲۷۹، دارای سرلوح، حاشیه ی دوصفحه ی نخست تذهیب و تشعیر ، طلا اندازی بین سطور در دو صفحه ی نخست، دارای جدول و کمند به زر و شنگرف، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت تملک و مهر محسن بن عبدالله میرزا بن فتحعلی شاه در ۱۲۷۹ و حکیم الممالک در ۱۳۰۰، بر کاغذ ترمه در ۳۶۹ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن یزید مبرد (مولف) محمدجعفر حسینی همدانی (کاتب)
موضوع اثر : ادبیات عربی
تاریخ خلق : ۱۲۷۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول و کمند، تذهیب وتشعیر، طلا اندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک