الخصال صفویه

نظر شما:

تالیف ابن بابویه قمی رازی ایلاقی، در اخلاق مذهبی، نسخ محمدحسین بن استاد علی تنکابنی در ۶ ذیقعده ۱۰۹۴، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تولد محمد حسین در رجب ۱۲۷۴، مهر عبدالرحیم در پایان نسخه، بر کاغذ ترمه در ۳۳۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر سبز ضربی طلاپوش روغنی با رقم « عمل عبدالرحیم صحاف» است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن استادعلی تنکابنی (کاتب) محمدبن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۹۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی،
تکنیک : دست نویس، ضربی رقم دار، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک