زاد المعاد صفویه

نظر شما:

تألیف محمدباقر مجلسی (ف: ۱۱۱۰ق) در ۱۱۰۷ق در چهارده باب و خاتمه به نام شاه سلطان حسین نسخ و شکسته نستعلیق سیداحمد بن علی در ۲۳ رمضان ۱۱۲۰ق دارای سرلوح زرین دو صفحه آغازین بین سطور طلااندازی شده تمام صفحات مجدول متن زرافشان حاشیه ترمه سرخ افشان کاغذ ترمه سمرقندی قطع نیم ربعی جلد تیماج جگری ضربی طلاپوش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مولف) احمد بن علی (کاتب)
موضوع اثر : دعاها/زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۱۲۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک