دیوان سلمان ساوجی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۵۸/۰۰۰
پدید آورندگان : سلمان بن محمد سلمان ساوجی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک