قلمدان

نظر شما:

قلمدان لاکی با تصویر بانویی تاج بر سر نشسته بر روی صندلی. در کنار وی مردی با لباس بلند قهوه ایی و کت طلایی رنگ کلاه بر سر ایستاده است. در پس زمینه اثر دورنمایی از درخت و بنا به چشم می خورد. فاقد رقم و تاریخ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۹۰
موضوع اثر : قدنماسازی
رنگ : -
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)