قبض دریافت فشنگ موزر از معاون الایاله توسط عبدالباقی ۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت فشنگ موزر از معاون الایاله توسط عبدالباقی ۱۳۳۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۳۷
پدید آورندگان : عبدالباقی الحسینی (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت فشنگ
تاریخ خلق : ۱۳ ربیع‌الثانی ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی