سکه قلیچ ارسلان بن کیخسرو سلجوقی سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه قلیچ ارسلان بن کیخسرو سلجوقی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۸۳
تاریخ خلق : از ۶۰۰ میلادی (قرن ۷) تا ۶۰۱ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک