سکه مسی

نظر شما:

سکه مسی، ضرب تفلیس، ۱۲۰۱ قمری
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۰۶
تاریخ خلق : ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک