سکه نقره محمود جغتایی و تیمور کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره محمود جغتایی و تیمور کورکانی
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۱۰
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۸) تا ۹۰۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک