سکه نقره محمود جغتایی و تیمور کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره محمود جغتایی و تیمور کورکانی، ضرب شیراز
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۱۵
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۸) تا قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک