سکه نقره ابوسعید کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره ابوسعید کورکانی، ۸۷۶ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۲۳
تاریخ خلق : از ۸۵۵ قمری (قرن ۹) تا ۸۷۳ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک