درهم نقره شاپور دوم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره شاپور دوم ساسانی (۳۰۹-۳۷۹) روی سکه نیم رخ شاه و پشت سکه آتشدان
شماره اموال : ۱۰۰۰.۰۶.۰۰۱۳۲
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۴) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان