قبض ارسال مراسلات پستی حسین ملک به شعبه مراسلات بلدیه تهران و افراد مختلف به تاریخ ۱۳۱۵ش پهلوی

نظر شما:

قبض ارسال مراسلات پستی حسین ملک به شعبه مراسلات بلدیه تهران و افراد مختلف به تاریخ ۱۳۱۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۵۲
موضوع اثر : قبض مراسلات پستی
تاریخ خلق : اردیبهشت ۱۳۱۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان