نامه رایزن کبرای ترکیه به حسین ملک پیرامون ارسال فهرست کتاب های کتابخانه ملک برای سفارت ترکیه ۱۳۲۵ش پهلوی

نظر شما:

نامه رایزن کبرای ترکیه به حسین ملک پیرامون ارسال فهرست کتاب های کتابخانه ملک برای سفارت ترکیه و نامه حسین ملک در این مورد به تاریخ ۱۳۲۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۶۸
موضوع اثر : ارسال فهرست کتب کتابخانه به سفارت ترکیه
تاریخ خلق : ۱۰ فروردین ۱۳۲۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کتابخانه ملی ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان