فصل فی فضائل‌الصحابه

نظر شما:

به روایت ابوالفتح نصر بن ابراهیم مقدسی، نسخ، نشان شنگرف، در ۵ برگ ۱۵ سطری، کاغذ دولت آبادی ،جلد میشن قهوه ای سیر.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۸/۰۱۲
پدید آورندگان : نصربن ابراهیم المقدسی (نامعلوم)
موضوع اثر : صحابه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :