فصل فی فضائل‌الصحابة من معاذبن جبل

نظر شما:

تالیف معاذ بن جبل، نسخ، نشان شنگرف، در۳ صفحه ۱۵ سطری، کاغذ دولت آبادی ،جلد میشن قهوه ای سیر.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۲۸/۰۱۴
پدید آورندگان : معاذبن جبل (نامعلوم)
موضوع اثر : صحابه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :