الصادح و الباغم و الحازم و العازم

نظر شما:

این نسخه خطی بر روی کاغذهای فستقی استانبولی کتابت شده است و با مرکب شنگرف در عناوین آرایش یافته است و دارای جلد میشن قهوه‌ای سیر می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمد ابن البهاریه (مؤلف) محمد ابراهیم (خطاط)
موضوع اثر : شعر عربی- قرن ‎۵ق.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :