المباحث‌المشرقیة

نظر شما:

این نسخه خطی بر روی کاغذهای ترمه در قرن ‎۱۰‎ هجری قمری کتابت شده است و دارای جلد رویه ابری فرنگی می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن عمر فخر رازی (مؤلف)
موضوع اثر : ۱. فلسفه. ‎۲. خداشناسی. ‎۳. علوم طبیعی. ‎۴. فلسفه.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه