عنوان البیان در ارثماطیقی

نظر شما:

نسخ، دارای سرلوح مذهب، طلا اندازی بین سطور، جدول به زر، کمند به شنگرف، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد و سبز، دارای چند جدول ریاضی، یک بسمله به پایین برگ آخر رساله چسبانده شده است، بر کاغذ ترمه در ۶۸ برگ ۳۰ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۳۷۸/۰۰۱
موضوع اثر : حساب/ هندسه
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب وتشعیر، ضربی طلا پوش،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه