تاریخ و جغرافیا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ترجمهٔ »حسین» از اصل فرانسه با نام «Alphabet Rouge» در ۱۳۱۳ق، دارای مقدمهٔ مترجم در وصف شهرهای بین طهران تا بروجرد (که کتاب را در این راه ترجمه کرده است)، به خط نستعلیق جمعه محرم ۱۳۱۴ق، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شده، دارای هفت سرلوح مرصّع مذهّب، سرفصل ها کتیبهٔ مذهّب، کاغذ آهارمهره فرنگی و جلد تیماج مشکی با سجاف و لچکی میشن قهوه ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۱۹/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین (مترجم)
موضوع اثر : تاریخ جهان/ جغرافیای جهان
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان