ترجمة الحجةالبالغة یا اجوبه محمدکاظم رشتی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ترجمهٔ میرزا بهاءالدین محمدسعید بن محصّص لاهیجی در چندفصل در پنجشنبه شعبان ۱۲۱۴ق نستعلیق مترجم در روز شه شنبه ۲۵ صفر ۱۲۹۶ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فرنگی قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۵۰/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدسعید لاهیجی (مترجم) سعیدبن اسماعیل محصص لاهیجی (کاتب) سید محمد کاظم رشتی (مولف)
موضوع اثر : شیخیه/ پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان