اصول فقه (رساله چاپی)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۸۲/۰۰۹
پدید آورندگان : ابی‌عبدالله محمدبن ابی‌القاسم‌بن محمد کاظم موسوی زنجانی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ سنگی