منظومه چاپی در تجوید

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۸۸۲/۰۱۱
موضوع اثر : تجوید قرآن
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ سنگی