استخراج خط نصف النهار بظل واحد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابن هیثم مصری، شکسته نستعلیق احمد بن محمد باقر گلپایگانی در ۱۲۶۶، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ آهارمهره فرنگی در ۵ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۸۶/۰۰۴
پدید آورندگان : احمدبن محمدباقر گلپایگانی (کاتب) حسن بن حسن ابن هیثم (مؤلف)
موضوع اثر : طول و عرض جغرافیایی/ جغرافیای ریاضی
تاریخ خلق : ۱۲۶۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان