جنگ پراکنده‌های عربی و فارسی به نثر و نظم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۰۳/۰۰۳
موضوع اثر : ادبیات عربی/ مجموعه‌ها/ادبیات فارسی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ابری سازی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان