دیوان ناصر خسرو قبادیانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : ناصرخسرو (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۵۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان