شعر از مجدوالدین؟ (مجیرالدین) بیلقانی،

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۱۹/۰۴۳
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :