شعر از عبدالرزاق اصفهانی/

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۱۹/۰۴۸
پدید آورندگان : عبدالرزاق اصفهانی (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک