مرقع خوشنویسی نستعلیق و نسخ: چلیپای شکسته

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۰۱/۰۰۹
پدید آورندگان : علی‌بن حسنعلی نیاز شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته