خط و نقاشی [مرقع]: گل و مرغ به سبک آقا لطفعلی شیرازی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۸/۰۰۹
موضوع اثر : مرقعات نقاشی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، نقاشی آبرنگ،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :