دیوان مستی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : رازی یالکهنویی (مولف) عنایةالله (کاتب) علی قاجار ظهیرالدوله (مالک نسخه)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی فلفل نمکی، چرم میشن، پارچه،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فلفل نمکی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان