[اخذ مالیات] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نسخه درباره اخذ مالیات است کاغذنسخه فستقی است.متن در یک مقدمه و دو باب تنظیم شده است.موضوع مقدمه درباب سلطان عادل است باب اول در اخذ مالیات و متفرعات آن استباب دوم در عدل سلطان و متفرعات آن است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۷/۰۰۰
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، کاغذی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان