الکلمات‌الطریفه زندیه

نظر شما:

نسخه به خط نسخ محمد علی بن محمد صادق قمی در تاریخ۱۱۷۷ جلد آن تیماج قهوه ای و کاغذ آن نخودی آهارمهره با فهرستی از رساله ها در ابتدای نسخه و مهر علم الهدی در کنار آن علامت آب دیدگی در حاشیه عناوین و نشان شنگرف است. رساله از ملا محسن فیض کاشانی نام کتاب و نگارنده در دیباچه آمده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۷/۰۱۲
پدید آورندگان : محمدعلی‌بن محمدصادق قمی (کاتب) ملا محسن فیض کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۱۷۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : نخودی آهار مهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, زندیه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان