لطائف‌الاسرار فی تحقیق‌المحصورات (ع) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ محمد مهدی اصفهانی به دستور مهدی قلی خان مخبر السلطنه در رجب ۱۳۷۷ کاغذ فرنگی آهار مهره دارای ۹۵ صفحه ۲۰ سطری آب دیدگی در رخی صفحات لطائف الاسرار فی تحیق المحصورات : ( عربی ) از قطب الدین محمد رازی در دو قسم: قسم اول در تحقیق محصورات حملیه در دو مقصد. قسم دوم در تحقیق محصورات شرطیه در دو مطلوب .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۰/۰۰۱
پدید آورندگان : آقامحمد مهدی اصفهانی (کاتب) محمد ابن محمد بویه ای رازی ورامینی ( قطب الدین رازی) (مؤلف)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : رجب ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره ، چرم تیماج، کاغذ چرمی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان