چهار درویشان زندیه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق سید هادی اصفهانی موسوی در ۱۰ شعبان ۱۱۸۹ برای محمد صادق بیکا در ازای سی روپیه حق القلم دارای دو سرلوح آراسته در ابتدای با گل و بوته دارای ۲۶۶ برگ ۱۹ سطری کاغذ نوعی ترمه جلد میشن قرمز ضربی مقوائی داستان های فارسی ازبه نام چهار درویشان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۱/۰۰۲
پدید آورندگان : هادی اصفهانی موسوی (کاتب)
موضوع اثر : داستانهای فارسی
تاریخ خلق : ۱۰ شعبان ۱۱۸۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول و کمند، دست ساز، سرلوح مذهب،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان